Maak ook gebruik van onze overige tools & downloads

Bekijk ook eens de vele andere handige en interessante websites van het Expertisecentrum Nederlands die zijn ontwikkeld ter verbetering van het taalonderwijs in Nederland.

De Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3

Download De Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 (pdf-formaat)

Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg

Download Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg (pdf-formaat)

Protocol Dyslexie MBO

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) geeft mbo-instellingen richting op het gebied van screening, diagnosticering en begeleiding van studenten met dyslexie.
Meer informatie over het protocol of het protocol downloaden.

Kennisdossier kinderopvang

Voor het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) schreven Judith Stoep, Christel Dood en Noor van der Windt een kennisdossier over taalontwikkeling in de context van de kinderopvang. In dit kennisdossier gaan zij in op het belang van goed taalaanbod van pedagogisch medewerkers en de mogelijkheden die zij kunnen creëren voor taalproductie van het jonge kind. De interactievaardigheden die centraal staan in TINK (een training voor medewerkers in de kinderopvang) komen daarbij aan bod.
Download Kennisdossier kinderopvang (pdf-formaat)

Samen Onderzoeken

Op deze site vinden leerkrachten, directies en ouders een groot aantal bronnen van informatie en inspiratie rondom wetenschap en technologie (w&t). Hart van de site zijn de lessencycli die voorzien zijn van een kijkwijzer, gericht op het ‘door een taalbril’ kijken naar praktijkvoorbeelden van onderwijs in w&t.
Meer informatie (pdf-formaat) | Bekijk website | Bekijk lessencycli ‘aandacht voor taal bij w&t

Mijn Eigen Woordenboek

De gratis aan te vragen webbased tool Mijn Eigen Woordenboek is een online woordenboek dat de taalverwerving van leerlingen actief stimuleert.
Meer informatie | Bekijk website

Stappenplan taalbeleid

Op zoek naar een handzame werkwijze en kant-en-klare formats voor het opstellen van een taalbeleidsplan? Download het gratis stappenplan waarmee u in tien stappen toewerkt naar een compleet taalbeleidsplan.
Download Stappenplan taalbeleid (pdf-formaat)

Op Woordenjacht

Het boek ‘Op Woordenjacht’ - een co-productie van Fontys Fydes en het EN - is een bronnenboek dat wil inspireren en een impuls wil geven aan goed woordenschatonderwijs. Het boek geeft informatie over het werken met woordenschatroutines, grafische modellen en coöperatieve werkvormen; hierbij is een groot aantal praktische en inspirerende praktijkvoorbeelden kort en krachtig uitgewerkt. Daarnaast is er aandacht voor de theoretische achtergronden van woordenschatonderwijs en is het boek te gebruiken als handleiding voor de implementatie op schoolniveau. Bij het boek is ook een site ontwikkeld waarop nog meer informatie en handige, praktische links en materialen verzameld zijn, en waar je je ook kunt inschrijven voor een nieuwsbrief. Vele leerkrachten vinden de site de moeite waard!
Meer informatie | Bekijk website

Digitaal Kennisplatform Taaldidactiek Basisonderwijs

Op het digitale Kennisplatform Taaldidactiek Basisonderwijs (www.lesintaal.nl) is door de inzet van goede praktijkvoorbeelden de kennisbasis Nederlands voor de Pabo toegankelijk gemaakt voor Pabo-studenten.
Binnen ieder taaldomein is een aantal voorbeelden van taalactiviteiten opgenomen, uitgevoerd door ervaren leerkrachten of door Pabo- stagiaires. Videofragmenten van deze praktijkvoorbeelden sturen richting kennisbasis en bieden mogelijkheden taaldidactische kennis te verwerven en te verwerken.
Meer informatie | Bekijk website

MY POD: gespreksvoering met excellente leerlingen

Met MY POD komen excellente leerlingen in groep 3 t/m 8 via gesprekken met de (plus)leerkracht tot het ontwikkelen en uitvoeren van een Persoonlijk OnderzoeksDossier (MY POD). Hiermee kunnen ze doelgericht leerstof uit de vaklessen op een onderzoekende manier verder uitdiepen of verbreden. Ze werken op een andere manier aan het thema dat aan de orde is in de reguliere klas. Bij het opstellen van MY POD koppelen leerling en leerkracht samen doelen uit het vakgebied aan doelen voor leren denken.
Samen met BCO Onderwijsadvies ontwikkelden wij een handreiking voor excellente leerlingen én hun leerkrachten. De handreiking bestaat uit zes delen:
• Deel 1: Gespreksleidraden voor de leerkracht
• Deel 2: Leerdoelenoverzicht
• Deel 3: MY POD voor de leerling (verschillend voor groep 3-4 en groep 5-8)
• Deel 4: Suggesties verrijkingsmateriaal voor de leerkracht
• Deel 5: Implementatietips voor de schoolleider en de leerkracht
• Deel 6: Achtergronden en verantwoording bij de handreiking

Tussendoelen en leerlijnen Voortgezet Onderwijs

Tussendoelen vormen een belangrijk hulpmiddel voor docenten om grip te krijgen op hun onderwijs. Met behulp van de tussendoelen kunnen lessen in een duidelijke leerlijn worden geplaatst, en krijgt opbrengstgericht werken meer vorm. Om de stap van theorie naar praktijk te kunnen maken, heeft het Expertisecentrum een aantal praktische hulpmiddelen voor docenten ontwikkeld:

Leerlijnentaal

De site leerlijnentaal.nl is ontwikkeld naar aanleiding van de invoering van het Referentiekader Taal waarin de beheersingsdoelen voor de overgang van PO naar VO zijn beschreven. Voor de site zijn de tussendoelen en leerlijnen van het Expertisecentrum Nederlands gekoppeld aan de domeinen van de referentieniveaus 1F en 1S/2F. Het referentiekader Taal is daarbij de kapstok, waar we de tussendoelen aan hebben gehangen. Zo is bijvoorbeeld het domein 'Mondelinge taalvaardigheid', onderdeel 'Luisteren' uit het Referentiekader Taal gekoppeld aan de corresponderende leerlijnen en tussendoelen 'Woordenschat' en 'Begrijpend luisteren'. U kunt voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw nagaan wat de kern van deze leerlijnen is en welke tussendoelen daaruit voortvloeien. U vindt hier ook voorbeeldactiviteiten om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. De site kan hierdoor een helpende hand bieden wanneer de vraag leeft hoe er vanaf groep 1 al in doorlopende lijnen onderbouwd naar de niveaus 1F en 2F gewerkt kan worden.
Meer informatie | Bekijk website